Församlingen samlades för två glädjefyllda högtider under helgen 1 – 2 februari för att med stor tacksamhet se tillbaka på 2019 och med tillförsikt se framåt mot ett nytt verksamhetsår.

Lördagen 1 februari samlades ett 60-tal medlemmar för församlingens årsmöte. Ovanligt den här gången var att församlingens ordförande Lars Stenseke var frånvarande på grund av sjukdom. Vice ordförande Johan Liderud steg förtjänstfullt in som mötets ordförande.

Verksamhetsberättelsen godkändes och planen för 2020 presenterades. Den innehåller många olika aktiviteter inom evangelisation, diakoni samt barn och ungdomsarbete och speglar en levande och öppen församling. Ekonomin presenterades av församlingens kassör Gunnar Andin som med glädje kunde konstatera att församlingens ekonomi har varit i balans under 2019. Inför det kommande året behövs dock nya tag för att klara målen. Ett förslag till extra insamlingsdagar lades fram och godkändes. Johan Liderud valdes till församlingens ordförande och i övrigt valdes ett stort antal funktionärer till församlingens olika uppgifter. Det uttrycktes stor tacksamhet för allt arbete som läggs ner i församlingens alla hörn.

På söndagen samlades församlingen till årshögtidsgudstjänst. Högtiden leddes av Rune Hellberg och musikkåren stod för musiken. Församlingen bad för medlemmarna i styrelsen och ungdomsrådet och fick med glädje hälsa tre nya medlemmar välkomna. Den avgående ordföranden Lars Stenseke avtackades med blommor, musik och applåder. Han var tyvärr inte närvarande men avtackningen filmandes så att han kan få ta del av en hemma där han nu tillfrisknar.

Den festliga högtiden avslutades med att fira församlingens diakon, Yvonne Jureheim som snart fyller 60 år. Hon uppvaktades med tårta, blommor och flera personliga tal som väl beskrev hur omtyckt Yvonne är både som person och som diakon.

Håkan Hellbergh