Lidköpings Missionsförsamling

Vår församling har ungefär 360 medlemmar och är ansluten till Equmeniakyrkan. Vi hälsar alla, oavsett livsåskådning, tro, etnicitet eller samhällsställning, välkomna till våra samlingar, där vi vill förmedla Jesu kärleksbudskap och vägen till kristen tro. Vår vision är att presentera Jesus i en varm gemenskap där vi växer! Vi vill, tillsammans med dig, föra samtal om livets viktigaste frågor. Vi önskar också att du ska kunna finna ro och stillhet och få tid till eftertanke. Vår kyrka vill vara en öppen kyrka för människor i vår tid.

Söndagens gudstjänst är en av veckans betydelsefullaste gemensamma samlingar, men gemenskapen finns också i den mindre gruppen i form av hem- och gemenskapsgrupper. Vi har en omfattande social och diakonal verksamhet riktad mot utsatta grupper i samhället, bland annat asylsökande och nysvenskar. Barn- och ungdomsverksamhet bedrivs förutom i Missionskyrkan även på Skogshyddan och i Hasslösa.

Församlingen äger och driver även Skogshyddans café, som ligger vackert vid vänerstranden och har, förutom caféverksamheten, minigolf, park och samlingslokal.

Vår vision

Vi vill presentera Jesus i en varm gemenskap där vi växer

Vi tror på Gud, allsmäktig Fader, himlens och jordens skapare.

Vi tror på Jesus Kristus, hans ende Son, vår Herre,
som blev till som människa genom den heliga Anden,
föddes av jungfrun Maria, led under Pontius Pilatus,
korsfästes, dog och begravdes, steg ned till dödsriket,
uppstod från de döda på tredje dagen,
steg upp till himlen, sitter på Guds, den allsmäktige Faderns, högra sida
och skall komma därifrån för att döma levande
och döda.

Vi tror på den heliga Anden,
den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap,
syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

(den apostoliska trosbekännelsen)

Vår tro

”Ingen har någonsin sett Gud, men Jesus Guds son, som själv är Gud har visat oss vem Gud är”. Så skriver en av dem som var med då Jesus vandrade på jorden och så kan man säga att det är att bli kristen. När vi läser om Jesus i Nya Testamentet i Bibeln kan vi börja veta något om Gud. Gud är en av oss och samtidigt helt unik genom Jesus. Då kan en tro börja spira inom oss på att det finns en Gud, en Gud som vi vågar tro på därför att vi litar på Jesus. Så kan en vandring börja. Att vara kristen är inte att fatta allt på en gång, eller ens någon gång, det är att börja följa Jesus och lita på honom.

För oss i Lidköpings Missionsförsamling är detta själva kärnan i vår tro liksom för hela den kristna kyrkan över världen. Jesus är centrum och själva nyckeln till den kristna tron på Gud.

Att vara kristen är inte att fatta allt på en gång, eller ens någon gång, det är att börja följa Jesus och lita på honom.

Berättelserna i Nya Testamentet i Bibeln berättar hur Jesus genom sitt liv visar oss vem Gud är genom att ge människor sitt värde tillbaka, bota de sjuka, mätta de hungriga, förlåta synd och skuld, ge hoppet tillbaka och alltid visa vad verklig kärlek är. Alla vi människor bär på frågor om vilka vi är, vart vi är på väg, meningen med tillvaron o s v. Den kristna tron visar på att det finns svar på dessa funderingar. Återigen är Jesus nyckeln till svaren. Hans liv och ord visar oss att människan är obegränsat värdefull, önskad och har en meningsfull riktning i det att hon finns.

Kristen tro är en berättelse om Gud och människan där Gud är hela tillvarons ursprung. Det finns ett syfte med hela utvecklingen av tillvaron och världen. Vi står inte ensamma, inte ens när vi missar målet (syndar) och gör det som inte är bra för oss själva, andra och tillvaron. Gud blir människa genom Jesus och delar våra mänskliga förutsättningar. Men inte bara det, Jesus tar våra missade mål (synden) och helar det som gått sönder. Att tro på Jesus är att inte sätta sitt hopp till våra egna religiösa förmågor och ansträngningar utan att helt lita på att det Jesus gör när han dör och uppstår för dig och mig är nog. Gud älskar oss för att vi är människor, inte för att vi lyckas vara tillräckligt religiösa. Det vi inte lyckas med, laga det som gått sönder, gör Jesus. Att tro på detta och bekänna Jesus som sin herre är att vara en kristen.

I kyrkan/församlingen får vi leva detta liv tillsammans. Som efterföljare till Jesus är det viktigt att du får möjlighet att leva ut din tro och växa tillsammans med andra. Kyrka/församling kan sägas stavas ”tillsammans”. Du är välkommen in i denna gemenskap.

 

Vår
historia

Missionskyrkan i Lidköping bildades den 28 mars 1883. När de första medlemskorten delades ut det följande året var medlemsantalet drygt 50. 1885 byggdes den första egna kyrkan, Immanuelskyrkan. Då hade medlemsantalet i princip dubblerats. Alldeles i slutet av samma år beslutades att församlingen skulle heta Immanuelsförsamlingen i Lidköping. Det namnet behölls fram till 1971 då man ändrade till Lidköpings Missionsförsamling. Intressant är att den namnändringen hade framförts som förslag redan 1937.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1979 med helt ny gudstjänstlokal sammankopplad med stadens tidigare brandstation som blev ungdoms- och expeditionsutrymmen. Från början av 1980-talet har medlemsantalet legat relativt stabilt runt 400. Församlingen anslöts tidigt till Svenska Missionsförbundet och ingår sedan 2011 i det då av tre frikyrkosamfund nybildade Equmeniakyrkan.

Vackra målade fönster

De vackra gamla handmålade fönster som hänger i caféet på Skogshyddan kommer från den gamla Missionskyrkan i Lidköping som förr hette Immanuelskyrkan. Fönstren sattes troligen in när kyrkan byggdes 1885 och togs sedan om hand av Vänermuseet då byggnaden revs efter att till sist varit en Zoo-affär. Kyrkobyggnaden låg vid Källaregatan på den nordvästra tomten från Nya stadens torg sett, där nu Länsförsäkringar ligger.

Immanuelsförsamlingen i Lidköping startades 1883 och hade sina tidigaste rötter hos en fröken Charlotta Påhlman som hade sk konventiklar (bön- och bibelläsningsgrupp i hem) på Särnmarksgatan 3. Charlotta startade någon gång på 1860-talet ett barnhem för barn som blivit föräldralösa under de koleraepidemier som plågade Lidköping vid flera tillfällen. Hos Charlotta blev en Johan Ohdner troende och även i hans hem samlades senare människor för att lyssna till resande predikanter som besökte Lidköping. Till slut samlades så mycket människor att man fick flytta till färgare PG Levanders stora tvåvåningshus vid Älvgatan, där nu Sparbanken Lidköping ligger i ett nytt hus. Här hade man sina gudstjänster fram till 1885 då den fattiga men levande lilla församlingen hade lyckats köpa tomten vid Nya stadens torg. Man använde sina begränsade ekonomiska resurser till att där bygga en typisk artonhundratalskyrka i nyevangelisk stil, som invigdes midsommarafton 1885.

Under senare hälften av 1800-talet skedde något som inte skett tidigare i Lidköping i någon större utsträckning, den s k väckelsen kom gång på gång till staden. En väckelse är en benämning på ett andligt uppvaknande där människor hittar svar på sina existentiella frågor i den kristna tron eller där tidigare kristna människor kommer tillbaka till sin tro och övertygelse.

Massor av Lidköpingsbor strömmade genom kyrkan i gudstjänster, scouting, musikorkestrar, sociala insatser, körer och olika evenemang. Den 20 maj 1979 hölls så den sista gudstjänsten i denna kyrka. Församlingen hade växt och behövde större lokaler. Man hade köpt och byggt om och till den gamla brandstationen på Esplanaden. Där hittar du än idag Immanuelsförsamlingen, som numer heter Lidköpings Missionsförsamling och hit är du alltid välkommen, vem du än är. Den över 140-åriga historien fortsätter genom dig och mig i ett Lidköping vars invånare Gud älskar.

Immanuelskyrkan med de karaktäristiska fönstren sedd från Nya stadens torg någon gång vid 1800-talets slut.

Immanuelskyrkan med de karaktäristiska fönstren sedd från Nya stadens torg någon gång vid 1800-talets slut.

Historien och Lidköping i filmform

I vår filmserie Sommarresan får du följa församlingens historia och besöka betydelsefulla platser runt om i vår stad. Varje avsnitt har även en kort andakt med musik.

Del 1: I första avsnittet är platsen Råda vy, där vi får se ut över Lidköping, Vänern och Kinnekulle och möta ett stycke historia som går långt bak i tiden.
Del 2: Tiden är slutet av 1800-talet och Immanuelskyrkan, som sedan blir Missionskyrkan, föds.
Del 3: Besök på Truvegården i Filsbäck, där församlingen haft verksamhet sedan 40-talet.
Del 4: Besök på Skogshyddan, församlingens vackra sommarhem och café.
Del 5: Historiska tillbakablickar kring sjöfart och innanhav vid fyren i hamnen.
Del 6: Vi följer vattenförsörjningen i stan genom historien ”hem” till kyrkan på Esplanaden, byggnaden som varit både vattenverk och brandstation.