Title Image

Församlingens historia

Missionskyrkan i Lidköping bildades den 28 mars 1883. När de första medlemskorten delades ut det följande året var medlemsantalet drygt 50. 1885 byggdes den första egna kyrkan, Immanuelskyrkan. Då hade medlemsantalet i princip dubblerats. Alldeles i slutet av samma år beslutades att församlingen skulle heta Immanuelsförsamlingen i Lidköping. Det namnet behölls fram till 1971 då man ändrade till Lidköpings Missionsförsamling. Intressant är att den namnändringen hade framförts som förslag redan 1937.

Den nuvarande kyrkan byggdes 1979 med helt ny gudstjänstlokal sammankopplad med stadens tidigare brandstation som blev ungdoms- och expeditionsutrymmen. Från början av 1980-talet har medlemsantalet legat relativt stabilt runt 400. Församlingen anslöts tidigt till Svenska Missionsförbundet och ingår sedan 2011 i det då av tre frikyrkosamfund nybildade Equmeniakyrkan.

Missionskyrkan i Lidköping hette tidigare Immanuelskyrkan.